UAB PADELIO NAMAI sporto klubo taisyklės

DOKUMENTAI

1. Informacinis pranešimas
2. Bendrosios sąlygos
3. Sporto klubo paslaugų tvarka ir taisyklės
4. Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

1. TAISYKLIŲ SĄVOKOS

1.1. Sporto klubas – UAB „Padelio namai“, juridinio asmens kodas 305713099, PVM mokėtojo kodas LT100013883310, buveinės adresas Jungtinė g. 1, Aukštkiemių k., LT-92359 Klaipėdos r., sporto klubas, kuriam taikomos šios taisyklės.
1.2. Sutartis – rašytinė sutartis tarp Sporto klubo ir Sporto klubo kliento dėl Sporto klubo paslaugų teikimo, kurią sudaro bendrosios sąlygos ir specialiosios sąlygos, įskaitant visus jos priedus, pakeitimus ir/ar papildymus.
1.3. Taisyklės – šios naudojimosi Sporto klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Sporto klubų klientams, Sporto klubo ir Sporto klubo klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje https://padelionamai.lt/taisykles/ ar kitoje matomoje vietoje. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką bei Sporto klubo veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, Sporto klubas turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešus interneto svetainėje www.padelionamai.lt ir/ar kitoje matomoje vietoje, o Sutartį su Sporto klubu sudariusiam Sporto klubo klientui taip pat pranešus raštu Sporto klubo kliento elektroniniu paštu, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo. Laikoma, kad Sporto klubo klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais, jeigu Sporto klubo klientas iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos Sporto klubui nepraneša, kad nesutinka su Taisyklių pakeitimais. Jeigu Sporto klubo klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, Sporto klubo klientas privalo iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos informuoti apie nesutikimą Sporto klubą raštu elektroniniu paštu info@padelionamai.lt. Sporto klubo klientas, nesutinkantis su Taisyklių pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.
1.4. Paslaugos – visos Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro teisė naudotis Sporto klubo treniruočių ir treniruoklių salėmis, jose esančia įranga, sportiniu inventoriumi, treniruokliais, kita Sporto klubo infrastruktūra (persirengimo, WC, dušo patalpos ir kt.). Jeigu Sporto klube teikiamos paslaugos už papildomą mokestį, nei numatyta Sutartyje, tai Sporto klubo klientui šios paslaugos teikiamos tik sumokėjus papildomą mokestį.
1.5. Nepilnametis klientas – Klientas, kurio amžius yra nuo 16 (šešiolikos) metų iki 17 (septyniolikos) metų (imtinai). Visais atvejais šiose Taisyklėse nuoroda į Klientą turi būti suprantama kaip nuoroda ir į Nepilnametį klientą, nebent Taisyklėse numatyta kitaip.
1.6. Narystė – asmens pagal Sutartį įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis.
1.7. Skaitmeninė kortelė – tai būdas identifikuoti Klientą ir jam patekti į Sporto klubą bei areną.
2. TEISĖ NAUDOTIS SPORTO KLUBO PASLAUGOMIS
2.1. Teisę naudotis Paslaugomis turi asmenys, Sporto klubo nustatyta tvarka sudarę Sutartį arba įsigiję Narystę, bei susipažinę su Taisyklėmis ir patvirtinę, jog yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Nepilnamečiai klientai privalo patvirtinti kartu su tėvais (globėjais), jog yra susipažinę su Taisyklėmis.
2.2. Asmenys iki 16 (šešiolikos) metų amžiaus sporto klubo paslaugomis naudotis gali tik iš anksto susitarus su sporto klube dirbančiu specialistu/-e (treneriu/-e), kurių kontaktai pateikti svetainėje https://padelionamai.lt/sportoklubas/ .
2.3. Nepilnamečiams klientams draudžiama sudaryti neterminuotas sutartis be nurodytų tėvų (globėjų), kaip prisiimančių atsakomybę už sudarytos paslaugų sutarties sąlygų vykdymo, kontaktinių duomenų. Narystė nustatytam laikotarpiui, už kurią mokama visa sumą iš karto, yra tinkami būdai asmeniui nuo 16 (šešiolikos) metų amžiaus naudotis paslaugomis tik pateikus Sporto klubui vieno iš Nepilnamečio kliento tėvų (globėjų) rašytinį prašymą Sporto klubui dėl Nepilnamečio kliento naudojimosi Paslaugomis (prašymas teikiamas pagal Sporto klubo pateiktą formą arba Sporto klubo nurodytas prašymo sąlygas), Nepilnamečio kliento tėvai (globėjai) privalo susipažinti su Taisyklėmis, supažindinti Nepilnametį klientą su Taisyklėmis, bei užtikrinti, kad Nepilnametis klientas jų laikytųsi.
2.4. Nepilnamečiam klientui naudojantis Paslaugomis, Nepilnamečio kliento tėvai (globėjai) prisiima visą riziką, susijusią su Nepilnamečio kliento sveikata ar bet kokia žala jo sveikatai ir/ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. Nepilnamečiam klientui naudojantis Paslaugomis, Nepilnamečio kliento tėvai (globėjai) patvirtina, kad Nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo Paslaugomis, Nepilnamečio kliento tėvai (globėjai) prisiima visą riziką, susijusią su Nepilnamečio kliento sveikata ar bet kokia atsiradusia žala jo sveikatai ir/ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. Nepilnamečio kliento tėvai (globėjai) prisiima visą riziką ir užtikrina Nepilnamečio kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.5. Sporto klubas pasilieka teisę nustatyti vykdomų akcijų galiojimo taisykles ir sąlygas nepriklausomai nuo šiose Taisyklėse numatytų punktų. Akcijų metu nuolaidos nesumuojamos. Sporto klubas neturi įsipareigojimų atlyginti Kliento patirtų nepatogumų dėl neįsigytų arba įsigytų akcijų ar specialių pasiūlymų sąlygų arba pasiūlymų trukmės pasikeitimų.
2.6. Laikytis pirčių ir poilsio patalpų naudojimosi taisyklių, kurios yra skelbiamos šiose patalpose: a. prieš naudojantis ir pasinaudojus pirtimi privaloma nusiprausti po dušu; b. šlepetes palikti prie įėjimo į pirtį; c. į pirtį rekomenduojama eiti be maudymosi kostiumėlių, tik su rankšluosčiu ar chalatu; d. pirčių zonoje netriukšmauti ir netrikdyti kitų Lankytojų; e. neatlikinėti asmens higienos procedūrų; f. plaukų džiovintuvu naudotis pagal paskirtį, nedžiovinti asmeninių daiktų, avalynės ir pan.; g. taupyti gamtos išteklius – informuoti personalą apie bėgantį be sustojimo vandenį.
3. SPORTO KLUBO NARYSTĖS IR NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS
3.1. Narysčių Sporto klube, Sporto klube teikiamų papildomų paslaugų (jei tokios teikiamos) kainas bei kitus Sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto svetainėje https://padelionamai.lt/sportoklubas/.
3.2. Klientai Narystes gali įsigyti atvykę į areną fiziškai.
3.3. Klientas turi teisę naudotis Paslaugomis tik po to, kai Klientas susipažįsta su Taisyklėmis ir pasirašo Sutartį.
3.4. Klientas, pasirinkęs Kliento identifikavimą skaitmeninės Kliento kortelės būdu, sutinka sumokėti vienkartinį skaitmeninės kortelės pagaminimo/išdavimo mokestį, kuris yra lygus 2 (dviems) Eur ir pateikti savo asmeninę informaciją Kliento profiliui sukurti. Klientas apmoka ir pašto siuntimo mokesčius jei tokie yra reikalingi.
3.5. Narystė įsigalioja nuo Sutarties įsigaliojimo, t. y. nuo atsiskaitymo už Paslaugas, Klientui sumokėjus visą mokestį už Paslaugas, arba jeigu Klientas atsiskaito už Paslaugas, sumokėjus pirmą mokesčio už Paslaugas įmoką Sutartyje nustatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar Klientas pradėjo naudotis Paslaugomis, ir galioja iki Narystės galiojimo termino pabaigos iki tos pačios valandos kai įsigaliojo Narystė, priklausomai nuo Narystės tipo.
3.6. Kliento, sudariusio Sutartį, naudojimasis Paslaugomis vyksta pagal Sutarties sąlygas, neribojant apsilankymų Sporto klube skaičiaus ir vieno apsilankymo trukmės Sutarties galiojimo laikotarpiu. Sporto klubas veikia visomis dienomis nuo 6 ryto iki 23 valandos vakaro, 7 (septynias) dienas per savaitę. Sporto klubas pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką atsiradus objektyvioms aplinkybėms arba nuo Sporto klubo nepriklausančioms aplinkybėms, apie tai informavus Klientus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas šiais būdais: interneto svetainėje www.padelionamai.lt ir ar kitoje matomoje vietoje.
3.7. Klientas Sporto klube savarankiškai naudojasi Paslaugomis, savarankiškai pasirinkdamas konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes, fizines galimybes, daromą įtaką sveikatai, gydytojų rekomendacijas. Klientui naudojantis Paslaugomis Sporto klube gali nebūti Sporto klubo darbuotojų ir Klientas visais atvejais Paslaugomis naudojasi savarankiškai.
3.8. Klientas įsipareigoja naudoti Kliento kortelę išimtinai tik savo poreikiams ir neperduoti jos kitiems asmenims ar kitaip nesudaryti sąlygų kitiems asmenims naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis. Įsigytos Narystės negali būti stabdomos ar perleidžiamos kitiems asmenims, išskyrus jeigu tai numatyta Sutartyje. Sumokėti pinigai už Narystę Klientui nėra gražinami, išskyrus Sutartyje ir/ar teisės aktuose nustatytus atvejus.
3.9. Sporto klubas turi teisę bet kuriuo metu dėl svarbių priežasčių neįleisti Kliento – įsigijusio galimybę, sudarant paslaugų sutartį arba pasinaudojus pirmu nemokamu apsilankymu – naudotis sporto klubo paslaugomis, į Sporto klubą (pavyzdžiui, Klientas yra su netinkama apranga ir/ar avalyne, neturi atsinešęs rankšluosčio, yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ar kt.) ar bet kuriuo metu dėl svarbių priežasčių pareikalauti, kad Klientas, įsigijęs galimybę, sudarant paslaugų sutartį, nedelsiant paliktų Sporto klubo patalpas (pavyzdžiui, Klientas gadina Sporto klubo inventorių ar įrangą, ar treniruoklius, Kliento elgesys Sporto klube kelia pavojų aplinkiniams ar prieštarauja visuotinai priimtoms gero elgesio normoms, ar kt.).
4. PERSIRENGIMO SPINTELIŲ ir DAIKTŲ NAUDOJIMAS SPORTO KLUBE
4.1. Sporto klubas neteikia Klientų daiktų apsaugos paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti į Sporto klubą atsineštus daiktus Sporto klubo rakinamose persirengimo spintelėse Sporto klube esančiuose persirengimo kambariuose. Klientas, palikęs daiktus Sporto klubo rakinamoje persirengimo spintelėje, persirengimo spintelę privalo užrakinti. Klientai Sporto klube privalo nepalikti savo daiktų be priežiūros ir juos saugoti, savo daiktus palikti tik užrakintoje persirengimo spintelėje ir prieš pasitraukiant nuo spintelės visada patikrinti, ar spintelė užrakinta. Sporto klubas neatsako už Klientų daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to yra Sporto klubo kaltė.
4.2. Klientas, išeidamas iš Sporto klubo, privalo uždaryti persirengimo spintelę, palikti ją tvarkingą ir nepalikti joje jokių Kliento daiktų. Sporto klubas neatsako už jokių Kliento daiktų, paliktų persirengimo spintelėje, praradimą ar sugadinimą, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to yra Sporto klubo kaltė.
4.3. Klientas, palikdamas Sporto klubą, visais atvejais privalo atlaisvinti persirengimo spintelę ir uždaryti jos dureles.
4.4. Klientams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
4.5. Klientas turi teisę informuoti Sporto klubą apie į Sporto klubą atsineštų daiktų dingimą ar sugadinimą.
4.6. Sporto klube rasti Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkias) dienas. Pasibaigus daiktų saugojimo terminui, rasti Kliento palikti daiktai sunaikinami, o rasti Kliento asmens dokumentai Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka perduodami apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, ar, pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktų reikalavimams, kitai Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytai institucijai.
4.7. Klientui draudžiama įsinešti bet kokį inventorių, įrangą, prietaisus į Sporto klubą ir/ar jais naudotis Sporto klube.
4.8. Atsižvelgiant į Klientų bei Sporto klubo saugumą, Sporto klube specialiais skiriamaisiais ženklais pažymėtose patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Detali informacija apie vykdomo vaizdo stebėjimo tikslus bei kitus su asmens duomenų apsauga susijusius aspektus pateikiama Sutarties priede Nr. 1 – informaciniame pranešime bei interneto svetainėje https://www.padelionamai.lt/privatumo-politika.
5. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS SPORTO KLUBE
5.1. Sporto klube draudžiama:
5.1.1. naudotis Sporto klubo Paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę arba nedėvint tinkamos aprangos ir/ar avalynės, lankytis Sporto klube be avalynės. Atvykus į Sporto klubą, privaloma persiauti, t. y. naudojantis Paslaugomis draudžiama dėvėti avalynę, su kuria Klientas atvyko į Sporto klubą;
5.1.2. sportuoti su šlepetėmis;
5.1.3. be Sporto klubo išankstinio rašytinio sutikimo teikti kitiems Klientams sporto ar bet kokio kitokio pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti kitus Klientus, nepriklausomai nuo to, ar Klientas turi teisę vykdyti tokią veiklą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
5.1.4. tyčia bet kokiu būdu trukdyti Sporto klubo darbuotojams ir/ar kitiems Klientams;
5.1.5. trukdyti ir naudotis grupinių užsiemimų sale grupinių užsiemimų ir seminarų metu;
5.1.6. fotografuoti ir/ar filmuoti Sporto klube neturint rašytinio Sporto klubo sutikimo;
5.1.7. grupinių užsiemimų salėje naudotis esančia muzikos aparatūra
5.1.8. į Sporto klubą įsinešti ir/ar vartoti maisto produktus;
5.1.9. į Sporto klubą įsinešti ir/ar vartoti alkoholinius gėrimus, ar narkotines ar psichotropines medžiagas, ar kitus daiktus, kurie yra išimti iš apyvartos ar kurių apyvarta yra ribota;
5.1.10. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, išskyrus prausimąsi dušinėse, bei naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos džiovinimui;
5.1.11. neštis sportinius krepšius ar kuprines, ar kitus didelių gabaritų daiktus į Sporto klubo užsiėmimų sales;
5.1.12. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita Sporto klubo įranga;
5.1.13. atlikti pratimus nepasitiesus rankšluosčio;
5.1.14. naudotis Sporto klubo treniruokliu ar įranga nesusipažinus su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio ar įrangos nurodytomis treniruoklio ar įrangos naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti treniruokliu ar įranga;
5.1.15. mėtyti įrangą arba svorius ant grindų
5.1.16. tyčia gadinti Sporto klubo inventorių, įrangą ar treniruoklius, ar daryti jiems žalą;
5.1.17. naudotis Sporto klubu ne naudojimuisi Paslaugomis (pavyzdžiui, Sporto klube organizuoti renginius, nakvoti, naudotis Sporto klubu kaip gyvenamosiomis patalpomis ar kt.), naudotis Sporto klubo inventoriumi, įranga ar treniruokliais ne pagal jų tiesioginę paskirtį;
5.1.18. naudotis Paslaugomis, nesilaikant kitų rašytinių nurodymų ir/ar instrukcijų, esančių Sporto klube ar žodinių Sporto klubo darbuotojų nurodymų ir/ar instrukcijų;
5.1.19. naudotis Paslaugomis esant Klientui neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ar esant kitoms aplinkybėms, kurios Klientui neleidžia visiškai ar iš dalies naudotis Paslaugomis (pavyzdžiui, Klientui vartojant vaistus, kurių poveikis trukdo naudotis Paslaugomis, esant Kliento sveikatos sutrikimams, dėl kurių Klientas negali naudotis Paslaugomis ar kt.);
5.1.20. rūkyti Sporto klubuose;
5.1.21. vestis į Sporto klubą kitus asmenis, gyvūnus.
5.1.22. įsinešti į Sporto klubą gaiviuosius gėrimus ir vandenį dūžtančiuose induose.
5.2. Prieš naudojantis Sporto klubo treniruokliais ar kita įranga Klientas privalo susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklių ar kitos įrangos nurodytomis treniruoklių ar įrangos naudojimosi taisyklėmis, bei jų laikytis, o nesant nurodytų Sporto klubo treniruoklių ar kitos įrangos naudojimosi taisyklių, naudotis Sporto klubo treniruokliais ar kita įranga pagal jų paskirtį ir įprastai tokios įrangos naudojimui taikomus reikalavimus.
5.3. Klientai Sporto klube privalo elgtis atsakingai, rūpestingai, nedaryti žalos sau ir/ar kitiems asmenims.
5.4. Klientai privalo atsinešti į Sporto klubą savo rankšluostį ir jį pasitiesti atliekant pratimus Sporto klube.
5.5. Klientas, pasinaudojęs Sporto klubo inventoriumi, įranga ar kitais daiktais, privalo užtikrinti, kad jie būtų palikti tvarkingi ir padėti į jiems skirtas vietas. Sporto klubo treniruokliai ar kita įranga po pasinaudojimo jais turi būti palikti tvarkingi.
5.6. Klientai įsipareigoja nedelsiant palikti Sporto klubą įsijungus Sporto klubo priešgaisrinei ar bet kuriai kitai signalizacijai.
6. SPORTO KLUBO TEISĖS ir ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Sporto klubas turi teisę:
6.1.1. sustabdyti (apriboti) Paslaugų teikimą Sutartyje nustatyta tvarka;
6.1.2. nutraukti Paslaugų teikimą Sutartyje nustatyta tvarka;
6.1.3. nustatyti kitas atskirų Narysčių, Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias specialias akcijines Narystes. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje www.padelionamai.lt;
6.1.4. Sporto klubo darbuotojams kilus abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, pareikalauti Kliento nutraukti naudojimąsi Paslaugomis ir pareikalauti Kliento pateikti gydytojo medicininę pažymą apie savo sveikatos būklę, patvirtinančią, kad Klientas gali naudotis Paslaugomis. Iki tinkamos gydytojo medicininės pažymos, patvirtinančios, kad Klientas gali naudotis Paslaugomis, pateikimo Sporto klubui, Klientas neturi teisės naudotis Paslaugomis.
6.1.5. Sporto klubas turi teisę apriboti Kliento treniruočių zoną arba sale dėl Sporto klubo organizuojamų seminarų, filmavimų, fotosesijų, reklaminių akcijų arba dėl Sporto klubo administracijos prašymo. Sporto klubas neturi įsipareigojimų atlyginti Kliento dėl to patirtų nepatogumų.
6.1.6. Sporto klubas pasilieka teisę Klientams neteikti Sporto klubo Paslaugų iki 48 val. dėl atliekamų profilaktinių arba valymo darbų.
6.2. Sporto klubas turi pareigą:
6.2.1. teikti Klientams Paslaugas Sporto klube pagal Sutarties ir Taisyklių sąlygas;
6.2.2. teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus Taisyklėse ir/ar Sutartyje nurodytus atvejus.
6.2.3. Sporto klubas turi teisę Klientams, nesilaikantiems šių taisyklių, nutraukti bei neleisti įsigyti naujos Narystės ir Kliento, pažeidusio šias Taisykles, neįleisti į Sporto klubo patalpas.
7. KLIENTŲ SVEIKATA
7.1. Klientui, prieš pradedant naudotis Paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, kad Kliento sveikatos būklė jam leidžia lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis. Visa atsakomybė dėl gydytojų rekomendacijų nesilaikymo tenka Klientui.
7.2. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sporto klubas suteikia Klientams galimybę naudotis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio Klientui.
7.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų ar sužalojimų, ar nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube ar naudojantis Paslaugomis, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Klientui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
7.4. Jeigu Sporto klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją medicinos pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai medicinos pagalbai, arba atvykus greitajai medicinos pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas atsako už visą dėl to patirtą žalą, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
7.5. Ligos ar nelaimės atveju reikia pateikti pažymą, kuriam laikotarpiui reiktų pristabdyti narystę. Pažymoje būtinai turi būti nurodytas laikotarpis iki kada asmuo negali užsiimti sportine veikla. Pažyma atgaline data nėra aktyvi.
8. KITOS NUOSTATOS
8.1. Klientas, patvirtinęs susipažinimą su Taisyklėmis jose nustatyta tvarka, įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis, bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
8.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), patvirtinę susipažinimą su Taisyklėmis jose nustatyta tvarka, patvirtina faktą, kad:
8.2.1. Nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Paslaugomis;
8.2.2. Nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
8.2.3. Nepilnamečio kliento Sporto klubui bei kitiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
8.2.4. jie atsako už Nepilnamečio kliento elgesį Sporto klube ir bet kokį Nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą ar sužalojimą, atsiradusį dėl Nepilnamečio kliento nepriežiūros ar netinkamos priežiūros, ar kitokių Nepilnamečio kliento tėvų pareigų nevykdymo, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
8.3. Šiuose Taisyklių punktuose nurodytos sąlygos yra laikomos esminėmis Taisyklių sąlygomis ir jų pažeidimas suteikia Sporto klubui teisę nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka: Taisyklių 3.10 punktas, Taisyklių 5.1.2 punktas, Taisyklių 5.1.6 punktas, Taisyklių 5.1.12 punktas, Taisyklių 5.1.13 punktas, Taisyklių 5.1.15 punktas, Taisyklių 5.1.16 punktas, Taisyklių 5.1.17 punktas, Taisyklių 5.1.19 punktas, Taisyklių 5.1.21 punktas.
8.4. Jei Klientas yra juridinis asmuo, jis prisiima visą atsakomybę už juridinio asmens paskirtų fizinių asmenų, kuriems suteikta teisė naudotis Paslaugomis, Sporto klubui ir/ar kitiems asmenims padarytą žalą.
8.5. Taisyklėse nurodytos sąvokos vartojamos vienaskaita ar daugiskaita turi tokią pačią reikšmę, nebent Taisyklių kontekstas reikalauja kitos reikšmės.
8.6. Bet kokius ginčus Sporto klubas ir Klientas sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas turi teisę Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į tokius ginčus nagrinėjančią instituciją ir/ar teismą. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš Sutarties, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, juridinio asmens kodas 188770044, buveinės adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainė: http://www.vvtat.lt, arba Elektroninio ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/.
Taisyklės parengtos ir įsigalioja nuo 2023-08-22.
Bendros lankytojų pareigos:
Pažeidus taisykles
• Lankytojai, pažeidžiantys Sporto klubo taisykles ir keliantys grėsme sau ar aplinkiniams, gali būti neįleidžiami į sporto klubą.
• Jei dėl padarytos kaltės atsirado žala Sporto klubui ar Lankytojams, žalą privaloma atlyginti. Pagal atskirą susitarimą.
• Lankytojui pažeidus taisykles ir anuliavus abonementą pinigai negražinami.
• Lankytojui pažeidus taisykles ir norint pakartotinai aktyvuoti abonementą gali būti skiriama 150 € bauda.
Kiekvienas Lankytojas, patekęs į Sporto klubą ir įsigijęs abonementą, įgyja teisę naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Sporto klubo vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.